Cách dùng "crucially" tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Cách học IELTS READING hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng "crucially" tiếng anh

Mang nghĩa"quan trọng, chủ yếu"

=in a way that is extremely important or necessary

IELTS TUTOR lưu ý:

  • crucially important

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Their work is crucially important. 
  • It is crucially important that we keep together at all times. (IELTS TUTOR giải thích:  Vấn đề quan trọng là chúng ta phải luôn bên nhau)
  • It is clear that the dynamics of macroeconomic models depends crucially upon the magnitude of the accelerator coefficient. (IELTS TUTOR giải thích:  Rõ ràng là sự năng động của các mô hình kinh tế vĩ mô phụ thuộc chủ yếu vào độ lớn của hệ số gia tốc)
  • Crucially, almost 50 per cent of participants felt they were more productive at work.
  • It is crucially important that I have a good relationship with my senior management team. 
  • We will give you the best possible debt advice. 
  • And crucially, our advice is free. He admitted his force's investigation of the case was "crucially flawed". 
  • Crucially for the White House, backing for the decision has not changed.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE