Cách dùng "conversely" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh cung cấp PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS SPEAKING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "conversely" tiếng anh

I. Conversely là trạng từ liên kết

II. Mang nghĩa "ngược lại"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Conversely, we could conclude that he worked effectively. (IELTS TUTOR giải thích: Ngược lại, ta có thể kết luận rằng anh đã làm việc rất năng suất)
  • You can add the fluid to the powder or conversely, the powder to the fluid. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có thể thêm chất lỏng vào bột hoặc ngược lại, bột vào chất lỏng)
  • you can move this device from left to right or , conversely , from right to left (IELTS TUTOR giải thích: bạn có thể dời thiết bị này từ trái sang phải hoặc ngược lại, từ phải sang trái)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK