Cách dùng từ "consequence" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "consequence" tiếng anh

I. Consequence vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. Dùng "consequence" như danh từ đếm được

Mang nghĩa "hậu quả, kết quả"

=a result or effect of something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • consequence of
 • serious/disastrous/dire consequences
 • economic/social/health consequences

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to take the consequence of something (IELTS TUTOR giải thích: chịu hậu quả của việc gì)
 • in consequence of something (IELTS TUTOR giải thích: do kết quả của điều gi)
 • She said exactly what she felt, without fear of the consequences. 
 • The consequence of such policies will inevitably be higher taxes. 
 • Climate change could have disastrous consequences for farmers. 
 • Consider the long-term health consequences carefully before deciding.

2. Dùng "consequence" như danh từ không đếm được

Mang nghĩa"tầm quan trọng, tính trọng đại"

=the condition of having a lasting effect; importance

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • it's of no consequence (IELTS TUTOR giải thích: cái đó không có gì quan trọng; cái đó chả thành vấn đề)
 • a person of consequence (IELTS TUTOR giải thích: người tai mắt, người có vai vế, người có địa vị cao)
 • Last summer there were 15 hurricanes, but only one was of any consequence.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking