Cách dùng "not" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "not" tiếng anh

I. "not" là trạng từ (adv)

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "không (dùng phủ định)"

=used to form a negative phrase after verbs like "be", "can", "have", "will", "must", etc., usually used in the short form "n't" in speech

IELTS TUTOR lưu ý:

 • DẠNG RÚT GỌN LÀ -N'T

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He's not fat! 
  • IELTS TUTOR giải thích: vì not là trạng từ (adv) nên nó sẽ có chức năng như trạng từ, vì vậy ở đây not sẽ bổ nghĩa cho tính từ fat 
 • I won't tell her. 
 • I can't go. 
 • Don't you like her? 
 • It isn't hard (= it is easy). 
 • I'm just not interested. 
 • He's not bad-looking (= he is fairly attractive). 
 • He's not as tall as his father.

2. Dùng để nhắc lại ý câu trước (ý phủ định lại)

=used instead of repeating something in the negative or not

IELTS TUTOR lưu ý cấu trúc:

 • if not
 • hope/suppose/think etc not

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Are you coming with me or not? 
  • I’ll probably see you on Sunday; if not, it’ll be Monday. 
  •  ‘Is it going to be very expensive?’ ‘I hope not.’
   • IELTS TUTOR giải thích: ý câu trước hỏi là có đắt quá không thì người này trả lời hy vọng là không 

  3. Dùng để phủ định lại ý phía sau

  =used for showing that you mean the opposite of the word or phrase that follows

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • It’s not much fun living with a drug addict. 
     • IELTS TUTOR lưu ý ở đây not đang là adv bổ nghĩa cho much 
    • I was astonished and not a little shocked by what she said. 
    • Not surprisingly, Greg forgot to bring the key.
     • IELTS TUTOR giải thích: không hề bất ngờ khi Greg quên chìa khoá

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Intensive Speaking