Cách dùng "compulsory" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "compulsory / noncompulsory" tiếng anh

Cách dùng "compulsory"

Mang nghĩa "ép buộc, bắt buộc, cưỡng bách"

=If something is compulsory, you must do it because of a rule or law

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • School uniform is no longer compulsory in many British schools.
  • compulsory measures (IELTS TUTOR giải thích: những biện pháp cưỡng bách)
  • compulsory education (IELTS TUTOR giải thích: giáo dục phổ cập)
  • formal dress is compulsory (IELTS TUTOR giải thích: yêu cầu mặc lễ phục)
  • Swimming was compulsory at my school. 
  • The law made wearing seat belts in cars compulsory.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK