Cách dùng"come of age"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng"come of age"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

Mang nghĩa"đến tuổi trưởng thành"

=If something comes of age, it reaches an important stage of development and is accepted by a large number of people/when a person comes of age, they reach the age when they have an adult’s legal rights and responsibilities

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The New York Yankees' stadium is where baseball came of age.
  • As the children come of age, many choose other lifestyles. (IELTS TUTOR giải thích:  Khi trẻ em đến tuổi trưởng thành nhiều đứa đã chọn những lối sống khác)
  • The money will go to the children when they come of age.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE