Cách dùng & Collocation danh từ"community"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng & Collocation danh từ"community"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"community"

1."community"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"toàn thể nhân dân ở một địa phương, quận, huyện, khu phố, tỉnh...; cộng đồng"

=The community is all the people who live in a particular area or place.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, community là danh từ số ít 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He's well liked by people in the community. 
 • The Vietnamese community in Moscow cộng đồng người Việt tại Matxcơva
 • The community has set up a campaign to save the park. 
 • The growth of such vigilante gangs has worried community leaders, police and politicians

2.2. Mang nghĩa"phường; hội; phái (nhóm người có cùng điểm chung nào đó)"

=A particular community is a group of people who are similar in some way.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, community là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The police haven't really done anything for the Black community in particular. 
 • ...the business community.

2.3. Mang nghĩa"tình trạng cùng nhau chia sẻ, có những điểm giống nhau về một phương diện nào đó"

=Community is friendship between different people or groups, and a sense of having something in common.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, community là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The retirement home provides a sense of community. 
 • What is community connections? (IELTS TUTOR giải thích: Kết nối cộng đồng là gì?)
 • I enjoy community life. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thích cuộc sống cộng đồng)
 • Two of our greatest strengths are diversity and community.

III. Collocation danh từ"community"tiếng anh

1. adj + community

large, small, close, close-knit, tight-knit, lively, thriving, vibrant, international, local, wider, ethnic, immigrant, minority, religious, Asian, black, etc. Christian, Muslim, etc. farming, mining, etc. rural, village, academic, business, gay, scientific, modern + community

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a close-knit fishing community
  • the concerns of the local and wider community
  •  the Asian community in Britain

  2. community + noun

  community + care, centre, college, service, work, action, relations, group, leader, spirit

  3. Cụm từ

  • a member of the community, part of a community, a pillar of the community (= a strong supporter of the community), a sense of community
  • in/within a/the community
  • divisions within the scientific community 
  • the community as a whole/at large

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • a cultural programme that should benefit the community at large 
   • There is a strong sense of community in this town.
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking

   >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE