Cách dùng"cannot"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng"cannot"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

Phủ định của can

=the negative form of the verb "can"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I cannot predict what will happen next year.
  • The government cannot be seen to give in to terrorists' demands. 
  • It cannot be mended (IELTS TUTOR giải thích:  Cái đó đâu có sửa được)
  • They cannot go unrewarded. (IELTS TUTOR giải thích:  Nhất định là phải thưởng cho họ)
  • It feels terrible when your child is ill and you cannot help them. 
  • Obviously the school cannot function without teachers. 
  • These plants cannot survive in very cold conditions. 
  • Some sounds cannot be detected by the human ear.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE