Cách dùng & Paraphrase"to splurge"(Diễn đạt"vung tiền"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích & Paraphrase"to splurge on sth"(Diễn đạt"vung tiền"tiếng anh)

I. Cách dùng"to splurge"

Mang nghĩa"tiêu (tiền) một cách thoải mái, phung phí"

=If you splurge on something, you spend a lot of money, usually on things that you do not need.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We splurged on Bohemian glass for gifts, and for ourselves.
 • He splurged his whole week’s wages on a champagne dinner. 
 • She splurged out more than she could afford on loads of new clothes.
 • I just got a new job that pays very well, so I decided to splurge a little. (IELTS TUTOR giải thích:  Tôi vừa có một việc làm mới trả lương rất hậu hĩ, vì thế tôi đã quyết định xài phung phí một chút)
 • I feel like splurging (out) on a new dress. 
 • I can happily splurge 3,000 pounds in one day.

II. Paraphrase"to splurge on sth"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Spend lavishly on purchasing:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She has a tendency to spend lavishly on purchasing trendy outfits.
 • Invest heavily in buying:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He's known to invest heavily in buying premium clothing brands.
 • Splash out on acquiring:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: They decided to splash out on acquiring a set of designer clothes for the event.
 • Extravagantly purchase:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He often extravagantly purchases stylish clothing items without much consideration.
 • Spoil oneself with buying:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  After a successful project, she decided to spoil herself with buying a few elegant dresses.
 • Treat oneself to shopping for:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Celebrating her promotion, she treated herself to shopping for a new wardrobe.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0