Cách dùng động từ "broadcast" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng từ "broadcast" tiếng anh

I. Broadcast vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ

II. Nghĩa

1. Mang nghĩa "phát (tin tức...) bằng cách truyền thanh hoặc truyền hình"

(to send out a programme on television or radio)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Radio Caroline used to broadcast from a boat in the North Sea. 
  • The tennis championship is broadcast live to several different countries. 
  • The ceremony was broadcast on the internet.
  • to broadcast the up-to-the-minute news , a fashion show , a football match (IELTS TUTOR giải thích: �phát tin giờ chót, một buổi trình diễn thời trang, một trận bóng đá)
  • The VOA (Voice of America ) broadcasts all over the world (IELTS TUTOR giải thích: Đài VOA ( Tiếng nói Hoa Kỳ) phát thanh khắp thế giới)

2. Mang nghĩa "phổ biến rộng rãi; quảng bá"

(to spread information to a lot of people)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to broadcast one's political views (IELTS TUTOR giải thích: quảng bá chính kiến của mình)
  • Broadcast your brand (IELTS TUTOR giải thích: Hãy quảng bá thương hiệu của bạn)
  • I'm leaving but please don't broadcast the fact.
  • I don't want this broadcast to the entire school.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK