Cách dùng "At once" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp thêm Cách dùng "At once" tiếng anh

1. At once - ngay lập tức

= immediately

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You have to call him at once 
  • Please come home at once. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy về nhà ngay lập tức)
  • Bake for 35 minutes and then serve at once. 
  • The women met at a party and became good friends at once.
  • The police arrived at once. (IELTS TUTOR giải thích: Cảnh sát đến ngay lập tức)
  • His face brightened at once. (IELTS TUTOR giải thích:Mặt anh ta tươi tỉnh lên ngay lập tức)

2. At one - cùng 1 lúc

= at the same time

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Everything happened at once – she graduated, got a job, and got married, all in June! (IELTS TUTOR giải thích: Mọi thứ xảy ra cùng một lúc)
  • It's a physical impossibility to be in two places at once/at the same time (IELTS TUTOR giải thích: Theo quy luật tự nhiên thì không thể có mặt đồng thời ở hai nơi được)
  • Kolya, a film from the Czech Republic, is at once extremely funny and sad.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK