Cách dùng trạng từ "anew" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "anew" tiếng anh

Mang nghĩa "lại, một lần nữa; bằng cách khác"

=again or one more time, especially in a different way

  • The film tells anew the story of his rise to fame and power.
  • to begin anew (IELTS TUTOR giải thích: bắt đầu lại)
  • After a short time, their old arguments simply began anew.
  • As our case is new, we must think and act anew. (IELTS TUTOR giải thích: Như trường hợp của chúng ta là mới, chúng ta phải suy nghĩ và hành động trở lại)
  • He told anew the story of his captivity and his life of service. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy kể lại câu chuyện về việc bị giam và cuộc đời làm đầy tớ của mình)
  • And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. (IELTS TUTOR giải thích: Và bây giờ, khi các bạn tốt nghiệp và bước đến những chân trời mới, tôi cũng chúc các bạn điều đó)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK