Cách dùng từ "after" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích kĩ Cách dùng từ "after" tiếng anh

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

  • After sẽ đóng các chức năng ngữ pháp như sau:
    • Giới từ (preposition - theo sau là danh từ): IELTS TUTOR xét ví dụ:  I went for a swim after breakfast
    • Trạng từ (adv): IELTS TUTOR xét ví dụ: He died on June 3rd and was buried the day after.
    • Liên từ (conjunction) cụ thể là liên từ phụ thuộc: IELTS TUTOR xét ví dụ After you’d left, I got a phone call from Stuart.

II. Cách dùng

1. Dùng "after" như giới từ (preposition)

2. Dùng "after" như trạng từ (adv)

3. Dùng "after" như liên từ phụ thuộc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK