Cách dùng "after that" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích kĩ Cách dùng "after that" tiếng anh

I. Cách dùng từ "after"

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "after" tiếng anh

II. Cách dùng "after that" tiếng anh

Mang nghĩa "sau đó" (thường vế trước có sự việc gì đó)

IELTS TUTOR giải thích một cách dễ hiểu:

 • After that ở đây after sẽ đóng vai trò như giới từ (preposition) + that (that là đại từ) như vậy khi ghép lại after that sẽ trở thành cụm giới từ đây là điểm ngữ pháp mà IELTS TUTOR đã giới thiệu 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I walked to the park, and after that we got some ice cream.
 • After that, I'll talk about our future plans.
 • After that, I'll go over some suggestions for cutting costs
 • After that, many other artists painted Venus.
 • After that, the song became popular in England.
 • He died not long after that. (IELTS TUTOR giải thích: Sau việc ấy không lâu thì ông ta chết)
 • You'll return home after that? (IELTS TUTOR giải thích: Sau đó thì ông sẽ về nhà phải không?)
 • Series of events happened after that. (IELTS TUTOR giải thích: Một loạt các sự kiện đã diễn ra sau đó)
 • After that, he wanted some coffee. (IELTS TUTOR giải thích: Sau đó anh ấy muốn uống chút cà phê)
 • I was completely rudderless after that. (IELTS TUTOR giải thích: Sau đó tôi hoàn toàn mất phương hướng)
 • Furthermore, he stayed late after that. (IELTS TUTOR giải thích: Hơn nữa, ông ấy ở lại muộn sau đó)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK