Cách dùng"a great/good many"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng"a great/good many"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

Mang nghĩa"nhiều...."

=an extremely large number (of persons or things)/a lot of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There were a good many people there.
  • He wrote a great many plays. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy đã viết rất nhiều vở kịch)
  • There they lived happily a great many years. (IELTS TUTOR giải thích: Họ sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long) 
  • Ministers have a great many advisers in the background. (IELTS TUTOR giải thích: Các bộ trưởng có nhiều cố vấn ở hậu trường)
  • There were a good many people at the concert.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE