Word form & collocation của "policy"

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Word form & collocation của "policy"

I. Word form của policy

1. policize = to act in a politic, diplomatic, or crafty manner

2. policyholder = người mua bảo hiểm

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The company will indemnify the policy - holder against loss of or damage to the insured vehicle. (IELTS TUTOR giải thích: Công ty sẽ bồi thường cho người mua bảo hiểm những mất mát hoặc hư hại đối với xe cộ có bảo hiểm)

3. honesty is the best policy

II. Collocation của policy

1. return policy

2. insurance policy

3. public policy = chính sách công (government policies that affect the whole population)

  • Public policy is a governmental attempt to address a public issue. (IELTS TUTOR giải thích: Chính sách công cộng là một cố gắng của chính phủ để giải quyết một vấn đề công cộng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK