Từ vựng topic "thinking / opinion / ideas" IELTS

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn phương pháp học IELTS SPEAKING siêu hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "thinking / opinion / ideas" IELTS

I. Paraphrase từ thường gặp topic "thinking / opinion / ideas"

1. Paraphrase "I THINK"

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách Paraphrase "I THINK"

2. Paraphrase "opinion"

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "opinion"

II. Topic liên quan khác

1. Topic imagination

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic IMAGINATION

2. Topic Concentration

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic Concentration

3. Topic Making a list

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic Making a list

III. Từ vựng topic "thinking / opinion / ideas"

  • to form one’s own view: hình thành góc nhìn/quan điểm
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: there’s no limit as to when a child can form their own views on matters
  • fountain (n) (nghĩa bóng) nguồn gốc, điểm bắt đầu
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: a healthy mind, which is the fountain for righteous thoughts is educated and trained from an early age with the guidance of the grown-ups.
  • to strengthen one’s critical thinking (phrase) phát triển khả năng tư duy phản biện
  • a healthy perspective: một góc nhìn toàn diện

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking