Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế - Ngoại thương

· Vocabulary

Tiếng Anh từ lâu đã trở thành một yếu tố vô cùng cạnh tranh trong hồ sơ xin việc của các ứng viên - đặc biệt là sinh viên khối ngành kinh tế. Vì vậy, IELTS TUTOR đã tổng hợp 200 từ vựng chuyên ngành kinh tế thông dụng nhất, các bạn cùng tham khảo nhé!

 1. Account holder: chủ tài khoản
 2. Ability (n) năng lực
 3. Ability to pay: khả năng chi trả
 4. Absolute prices: giá tuyệt đối
 5. Absolute value: giá trị tuyệt đối
 6. Absolute scarcity: khan hiếm tuyệt đối
 7. Abatement cost: Chi phí kiểm soát; chi phí chống (ô nhiễm)
 8. Ability and earnings: Năng lực và thu nhập
 9. Accelerated depreciation: khấu hao nhanh
 10. Acceptance (n) chấp nhận thanh toán
 11. Accepting house: ngân hàng nhận trả
 12. Accommodating monetary policy: chính sách tiền tệ điều tiết
 13. Accommodation transactions: các giao dịch điều tiết
 14. Account (n): tài khoản
 15. Accrued expenses: chi phí phá sinh
 16. Active balance: dư ngạch
 17. Activity rate: tỷ lệ lao động
 18. Activity analysis: phân tích hoạt động
 19. Adjustment cost: chi phí điều chỉnh sản xuất
 20. Adjustment process: quá trình điều chỉnh
 21. Advance (n) tiền ứng trước
 22. Advance refunding: hoàn trả trước
 23. Advantage: Lợi thế
 24. Advertising (n) quảng cáo
 25. Advance Corporation Tax (ACT): Thuế doanh nghiệp ứng trước
 26. Agent: đại lý, đại diện
 27. Agency shop: nghiệp đoàn
 28. Aggregate output: tổng thu nhập
 29. Aggregate Tổng số, gộp
 30. Aid (n): viện trợ
 31. Analysis (n) phân tích
 32. Annual capital charge: chi phí vốn hàng năm
 33. Anticipated inflation: lạm phát được dự tính
 34. Appreciation (n) sự tăng giá trị
 35. Auctions (n) đấu giá
 36. Autarky (n) tự cung tự cấp
 37. Automation (n) tự động hóa
 38. Average cost: chi phí bình quân
 39. Average product: sản phẩm bình quân
 40. Average productivity: năng suất bình quân
 41. Average revenue: doanh thu bình quân
 42. Active/ brisk demand: lượng cầu nhiều
 43. Administrative cost: chi phí quản lý
 44. Affiliated/ Subsidiary company: công ty con
 45. Agent: đại lý, đại diện
 46. Average annual growth: tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm
 47. Amortization: Chi trả từng kỳ
 48. Association of South East Asian Nations (ASEAN): Hiệp hội các nước Đông nam Á.
 49. Balanced budget: ngân sách cân đối
 50. Balanced growth: tăng trưởng cân đối
 51. Balance of payment: cán cân thanh toán
 52. Balance sheet: bảng cân đối tài sản
 53. Bank (n) ngân hàng
 54. Bank advance: khoản vay ngân hàng
 55. Bank bill: hối phiếu ngân hàng
 56. Bank credit: tín dụng ngân hàng
 57. Bank deposite: tiền gửi ngân hàng
 58. Bankruptcy (n) sự phá sản
 59. Barter (n) hàng đổi hàng
 60. Base rate: lãi suất gốc
 61. Bid (n) đấu thầy
 62. Bond market: thị trường trái phiếu
 63. Book value: giá trị trên sổ sách
 64. Brooker (n) người môi giới
 65. Brokerage (n) hoa hồng môi giới
 66. Budget (n) ngân sách
 67. Budget deficit : thâm hụt ngân sách
 68. Budget surplus: Thặng dư ngân sách
 69. Buffer stocks: dự trữ bình ổn
 70. Business cycle: chu kỳ kinh doanh
 71. Business risk: rủi ro kinh doanh
 72. Capital accumulation: sự tích luỹ tư bản
 73. Central Bank: ngân hàng trung ương
 74. Circulation and distribution of commodity: lưu thông phân phối hàng hoá
 75. Confiscation: tịch thu
 76. Conversion: chuyển đổi (tiền, chứng khoán)
 77. Co-operative: hợp tác xã
 78. Customs barrier: hàng rào thuế quan
 79. Call option: hợp đồng mua trước
 80. Capital (n) vốn
 81. Cash (n) tiền mặt
 82. Cash flow: luồng tiền
 83. Cash limit: hạn mức chi tiêu
 84. Cash ratio: tỷ suất tiền mặt
 85. Ceiling (n) mức trần
 86. Central business district: khu kinh doanh trung tâm
 87. Certificate of deposit: giấy chứng nhận tiền gửi
 88. Cheque (n) séc
 89. Closed economy: nền kinh tế đóng
 90. Credit card: thẻ tín dụng
 91. Creditor: Chú nợ
 92. Current assets Tài sản lưu động
 93. Current income: Thu nhập thường xuyên
 94. Current prices: Giá hiện hành (thời giá)
 95. Depreciation: khấu hao
 96. Depression: tình trạng đình đốn
 97. Distribution of income: phân phối thu nhập
 98. Downturn: thời kỳ suy thoái
 99. Depreciation: khấu hao
 100. Distribution of income: phân phối thu nhập
 101. Devaluation/ Dumping: Phá giá
 102. Depression: tình trạng đình đốn
 103. Debit: sự ghi nợ
 104. Day’s wages: tiền lương công nhật
 105. Debenture: trái khoán công ty, giấy nợ, phiếu nợ
 106. Debt: khoản nợ
 107. Deposit money: tiền gửi
 108. Debit: ghi nợ
 109. Draft: hối phiếu
 110. Dispenser: máy rút tiền tự động
 111. Draw/ withdraw: rút
 112. Due: đến kỳ hạn
 113. Discount: Chiết khấu
 114. Direct costs: Chi phí trực tiếp
 115. Direct debit: Ghi nợ trực tiếp
 116. Direct taxes: Thuế trực thu
 117. Disinvestment: Giảm đầu tư
 118. Earnest money: tiền đặt cọc
 119. Economic blockade: bao vây kinh tế
 120. Economic cooperation: hợp tác ktế
 121. Effective demand: nhu cầu thực tế
 122. Effective longer-run solution: giải pháp lâu dài hữu hiệu
 123. Embargo: cấm vận
 124. Excess amount: tiền thừa
 125. Export: Xuất khẩu, hàng xuất khẩu
 126. Export promotion: Khuyến khích xuất khẩu
 127. Emolument: Thù lao (ngoài lương chính)
 128. Exchange: Trao đổi
 129. Exchange rate: Tỷ giá hối đoái
 130. Finance minister: bộ trưởng tài chính
 131. Financial crisis: khủng hoảng tài chính
 132. Financial market: thị trường tài chính
 133. Financial policies: chính sách tài chính
 134. Financial year: tài khoá
 135. Fixed capital: vốn cố định
 136. Foreign currency: ngoại tệ
 137. Gross Domestic Product (GDP): tổng sản phẩm quốc nội
 138. Gross National Product (GNP): Tổng sản phẩm quốc dân
 139. Guarantee: bảo hành
 140. Hoard/hoarder: tích trữ/ người tích trữ
 141. Holding company: công ty mẹ
 142. Home/foreign market: thị trường trong nước/ ngoài nước
 143. Indicator of economic welfare: chỉ tiêu phúc lợi ktế
 144. Inflation: sự lạm phát
 145. Instalment: phần trả góp mỗi lần cho tổng số tiền
 146. Insurance: bảo hiểm
 147. Interest: tiền lãi
 148. International economic aid: viện trợ Kinh tế quốc tế
 149. Invoice: hoá đơn
 150. Joint stock company: công ty cổ phần
 151. Joint venture: công ty liên doanh
 152. Liability: khoản nợ, trách nhiệm
 153. Macro-economic: kinh tế vĩ mô
 154. Managerial skill: kỹ năng quản lý
 155. Market economy: kinh tế thị trường
 156. Micro-economic: kinh tế vi mô
 157. Mode of payment: phương thức thanh toán
 158. Moderate price: giá cả phải chăng
 159. Monetary activities: hoạt động tiền tệ
 160. Mortgage: cầm cố , thế nợ
 161. National economy: kinh tế quốc dân
 162. National firms: các công ty quốc gia
 163. Non-card instrument: phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
 164. Non-profit: phi lợi nhuận
 165. Obtain cash: rút tiền mặt
 166. Offset: sự bù đắp thiệt hại
 167. On behalf: nhân danh
 168. Open cheque: séc mở
 169. Operating cost: chi phí hoạt động
 170. Originator: người khởi đầu
 171. Outgoing: khoản chi tiêu
 172. Payment in arrear: trả tiền chậm
 173. Per capita income: thu nhập bình quân đầu người
 174. Planned economy: kinh tế kế hoạch
 175. Potential demand: nhu cầu tiềm tàng
 176. Preferential duties: thuế ưu đãi
 177. Price-boom: việc giá cả tăng vọt
 178. Purchasing power: sức mua
 179. Rate of economic growth: tốc độ tăng trưởng ktế
 180. Real national income: thu nhập quốc dân thực tế
 181. Recession: tình trạng suy thoái
 182. Regulation: sự điều tiết
 183. Remittance: sự chuyển tiền
 184. Remitter: người chuyển tiền
 185. Remote banking: dịch vụ ngân hàng từ xa
 186. Retailer: người bán lẻ
 187. Revenue: thu nhập
 188. Security courier services: dịch vụ vận chuyển bảo đảm
 189. Settle: thanh toán
 190. Share: cổ phần
 191. Shareholder: cổ đông
 192. Sole agent: đại lý độc quyền
 193. Speculation/ speculator: đầu cơ/ người đầu cơ
 194. Supply and demand: cung và cầu
 195. Surplus: thặng dư
 196. The openness of the economy: sự mở cửa của nền ktế
 197. Transfer: chuyển khoản
 198. Transnational corporations: Các công ty siêu quốc gia
 199. Treasurer: thủ quỹ
 200. Turnover: doanh số, doanh thu

IDIOMS CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ

1. A company man.

Ví dụ: John’s a company man. We can trust him. He’ll keep his mouth shut.

2. Captain of industry.

Ví dụ: Today we are having lunch with a captain of industry.

3. (to) cut one’s losses

Ví dụ: It’s time for Pear Enterprises to cut their losses and negotiate.

4. There’s no such thing as a free lunch

Ví dụ: Unfortunately, there’s no such thing as a free lunch.

5. Big fish: người quan trọng

Ví dụ: He’s a big fish in a very small pond.

6. (to) foot the bill: trả hóa đơn

Ví dụ: One way or another, citizens always have tofoot the bill.

7. (to) be broke (to have no money): phá sản

8. Money doesn’t grow on trees / Money don’t grow on trees: tiền không mọc trên cây

9. (to) be rolling in money / (to) be rolling in it: giàu có

10. Money doesn’t give happiness: tiền không mang lại hạnh phúc

11. Time is money: thời gian là tiền bạc

Đừng quên IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ cách quản lí thời gian hiệu quả nhé!

12. Money for jam: kiếm tiền dễ dàng

13. (to) be worth its weight in gold: có ích/ giá trị

14. Liquid assets: vốn lưu động

15. Cash cow: nguồn thu nhập chính

Trên đây là 200 từ vựng chuyên ngành Kinh tế thông dụng mà IELTS TUTOR đã tổng hợp để gửi đến các bạn. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm "TẤT TẦN TẬT" TỪ A ĐẾN Z TỪ VỰNG VỀ GIÁNG SINH mà IELTS TUTOR đã chia sẻ nhé!!

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK