Từ vựng dạng "map"IELTS WRITING TASK 1

· Cách dùng từ

Bên cạnh Từ vựng dạng "map"IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Từ vựng dạng "map"IELTS WRITING TASK 1

1. Theo từng chủ thể

1.1. Leisure Facilities

IELTS TUTOR lưu ý nếu chủ thể là leisure facilities thì có thể dùng các động từ như:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • A skate park was set up next to the swimming pool
 • A park was developed beside the forest 

1.2. Trees and Forests

IELTS TUTOR lưu ý nếu chủ thể là Trees and Forests thì có thể dùng các động từ như:

 • cut down, chop down (chặt) = clear (to make way for): bị xoá đi để dành chỗ cho…
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The forest on the western end of the island were chopped down to make way for a hotel
 • Plant: trồng
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Many palms were planted around the villa

1.3. Bridges, port, road, railway

IELTS TUTOR lưu ý nếu chủ thể là Bridges, port, road, railway thì có thể dùng các động từ như:

 • Construct
 • Build 
 • Erect
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: a bridge across the river was erected
 • Extend
 • Expand
 • Widen
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: the main road was widen to meet the increasing demand
 • Reopen (được khôi phục)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The old railway alongside the river has been reopened 

1.4. Buildings

IELTS TUTOR lưu ý nếu chủ thể là Buildings thì có thể dùng các động từ như:

 • Open up
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: A new theme park was opened just opposite the shopping mall
 • Set up 
 • Establish
 • Develop  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Paraphrase từ "build" tiếng anh
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The cinema was expanded with the total cost of $80000
 • Expand
 • Demolish
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: the government demolished the industrial estate and developed a sports ground
 • Knock down
 • Flatten
 • Replaced (by sth) / with sth 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • they removed the shops and replaced it with a skyscraper
   • The old warehouses were replaced with new houses
 • Renovate
 • Build 
 • Construct
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: a port was constructed at the edge of the river 
 • Reconstruct
 • Develop
 • Extend
 • Relocated to somewhere
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: the factory in the city centre was demolished and relocated to the north of the city
 • Convert / transformed (into sth) & modernize 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: the factory was converted into apartments

1.5. Dân số

IELTS TUTOR lưu ý nếu chúng ta muốn nói 1 thành phố có số dân là 1000 người, có những cách nói như sau:

 • Địa điểm + has a population of + số dân + people
 • Địa điểm + has + số dân + inhabitants.
 • The population of + Địa điểm + is + số dân

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Danang city has a population of 1,300 people.
 • Danang city has 1,300 inhabitants.
 • The population of Danang city is 1,300.

1.6. Chiều dài

IELTS TUTOR lưu ý:

 • S + has a length of + chiều dài
 • S ’s total length is + chiều dài
 • S + is + chiều dài + long

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The street has a length of about 10 km.
 • The street‘s total length is about 10 km.
 • The street is about 10 km long.

2. Theo nghĩa động từ

2.1. Mang nghĩa mở rộng (expand)

IELTS TUTOR lưu ý nên học các từ sau nếu muốn diễn đạt nghĩa mở rộng:

 • enlarge
 • make bigger
 • develop
 • S + Be + lengthened
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The industrial complex was significantly lengthened
 • S + Be + expanded/ extended/ widened
 • S + become + bigger
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The company was slightly expanded.
   • The university became bigger between 2010 and 2015

2.2. Mang nghĩa tháo dỡ (remove)

IELTS TUTOR lưu ý nên học các từ sau nếu muốn diễn đạt nghĩa tháo dỡ:

 • demolish
 • knock down
 • pull down
 • torn down
 • remove
 • cut down (trees)

2.3. Mang nghĩa "xây dựng thêm" (add)

IELTS TUTOR lưu ý nên học các từ sau nếu muốn diễn đạt nghĩa xây thêm:

 • construct
 • build 
 • erect
 • introduce
 • add
 • plant (forest, trees)
 • open up (facility)
 • S + appear
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • A fairy man appear

2.4. Mang nghĩa "chuyển đổi"

IELTS TUTOR lưu ý nên học các từ sau nếu muốn diễn đạt nghĩa chuyển đổi:

2.5. Mang nghĩa "thay thế"

IELTS TUTOR lưu ý nên học các từ sau nếu muốn diễn đạt nghĩa thay thế:

2.5.1. Từ vựng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • To give way to
 • To make way for
 • To be replaced by
 • To be converted into
 • To be transformed into
 • To be turned into
 • To be built in place of

2.5.2. Cấu trúc

IELTS TUTOR lưu ý:

 • S + be + demolished/ destroyed/ knocked down + to make way for + nơi mới.
 • S + be + demolished/ destroyed/ knocked down + and replaced by + nơi mới.
 • S + be + built/ constructed/ erected + to replace + nơi cũ
 • S + be+ built/ constructed/ erected + on the original site of + nơi cũ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The car parking was demolished to make way for a new building
 • The car parking was destroyed and replaced by a new building
 • A new building was erected to replace the car parking
 • A new building was contructed on the original site of the car parking

2.6. Mang nghĩa "biến mất"

IELTS TUTOR lưu ý nên học các từ sau nếu muốn diễn đạt nghĩa biến mất:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The monster disappeared
 • The hospital was destroyed

2.7. Mang nghĩa "di chuyển"

IELTS TUTOR lưu ý nên học các từ sau nếu muốn diễn đạt nghĩa di chuyển:

 • S + be + moved/ relocated to + nơi mới

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The university was relocated to the south of the city.

2.8. Mang nghĩa "thu hẹp, rút ngắn"

IELTS TUTOR lưu ý nên học các từ sau nếu muốn diễn đạt nghĩa thu hẹp, rút ngắn:

 • S + be + narrowed
 • S + become smaller

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The car parking became smaller during 2 years
 • The company was dramatically narrowed over the period of 2 years.
 • The railway line was slightly shortened during 5 years

2.9. Mang nghĩa "không thay đổi"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • S + remain unchanged/ still exist
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • the university remained unchanged during 10 years

3. Các từ chỉ phương hướng

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking