Tiếp vị ngữ & danh từ "ware"

("kitchenware / cookware" nghĩa là gì?)

· Vocabulary,Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR nhận thấy các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR rất thường hay sai về Tiếp vị ngữ "-ware" ("kitchenware / cookware" nghĩa là gì?)

I. Cách dùng danh từ "ware"

1. Mang nghĩa "món hàng (đưa ra bán)"

=goods that someone is selling, especially at a market or on the street

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Ware nếu là danh từ thường ở số nhiều (wares)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a local painter selling his wares to tourists
 • to advertise , display , sell , peddle one's wares (IELTS TUTOR giải thích: quảng cáo, trưng bày, bán, rao hàng (của mình)

2. Mang nghĩa "đồ gốm, đồ sứ thuộc kiểu riêng hoặc chế tạo cho một mục đích riêng"

=pottery (= objects made out of clay) of a particular type or make

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Meissen ware
 • earthenware (IELTS TUTOR giải thích: đồ đất nung)
 • ovenware (IELTS TUTOR giải thích: đồ sứ)

II. Cách dùng tiếp vị ngữ "-ware"

Mang nghĩa "hàng hoá chế tạo hàng loạt (theo một kiểu nào đó)"

=used, often in shops, to refer to objects of the same material or type, especially things used in cooking and serving food

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • tableware the kitchenware department
 • kitchenware glassware
 • ironware (IELTS TUTOR giải thích: hàng sắt)
 • hardware (IELTS TUTOR giải thích: đồ ngũ kim)
 • silverware (IELTS TUTOR giải thích: đồ bạc)
 • In HCMC expat community groups on Facebook, many foreigners, including English teachers, are selling off their furniture, cookware and other belongings in preparation for leaving the country.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK