Cách dùng "take sb/sth (for example)" "take sth/myself as an example"

· Cách dùng từ

Bên cạnh việc hướng dẫn em rất kĩ cách phân tích đề thi thật IELTS WRITING ngày 5/7/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "take somebody/something (for example)" "take sth as an example"

Mang nghĩa "lấy ví dụ"

=used to give an example of something you have just been talking about

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • People love British cars. Take the Mini. In Japan, it still sells more than all the other British cars put together.
  • • Not everyone is doing so well. Take Sheryl, for example - she's still looking for a job.
  • Let's take Ms. Smith, a consultant who used to work at the Gartner Group as an example. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy lấy bà Smith, nhà tư vấn từng làm việc tại Gartner Group làm ví dụ)
  • He takes his friend as an example. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy lấy bạn làm mẫu)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking