Phân biệt"who"&"whom"tiếng anh

· Phân biệt từ

Bên cạnh Phân biệt"who"&"whom"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Phân biệt"who"&"whom"tiếng anh

1. Cách dùng who

Dùng "who" khi đóng vai trò chủ ngữ trong câu

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dùng who nếu có thể thay thế who bằng các từ như "he" hoặc "she"....

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Who is coming to the party tonight? (IELTS TUTOR giải thích:  trong câu này "who" là chủ ngữ của động từ "is coming.")
 • Who invited you to the party?
 • Who is your favorite author?
 • The student who studies the most will succeed.

2. Cách dùng whom

Dùng "whom" khi đóng vai trò tân ngữ trong câu

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dùng whom nếu có thể thay thế who bằng các từ như "him" hoặc "her"....

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • To whom should I address the letter? (IELTS TUTOR giải thích: "whom" là tân ngữ của giới từ "to.")
 • Whom should I give this message to?
 • To whom are you writing this letter?
 • The person whom you helped is very grateful.

III. Trong văn nói, who có thể vừa dùng khi đóng vai trò tân ngữ & chủ ngữ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • "Whom" is less common than "who" in modern English. In everyday speech, "who" is often used in both subject and object positions.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0