Phân biệt TO-INFINITIVES / BARE INFINITIVES / GERUNDS

· Grammar

I. Dạng thức của Verb phrases

IELTS TUTOR lưu ý verbal phrases có các biến thể sau: Participles, Gerunds, và Infinitives. Trong đó:

  1. Participles có chức năng như một tính từ (Cụm phân từ) >>  IELTS TUTOR có hướng dẫn Phân từ và Cụm phân từ (Participle & Participle phrase)
  2. Gerunds có chức năng như một danh từ (cụm danh động từ - Ving/Gerund) >>  IELTS TUTOR có hướng dẫn Cụm danh động từ (gerund/ving)
  3. Infinitives có chức năng như một danh từ, tính từ hoặc trạng từ (Cụm động từ nguyên mẫu - To-inf) >> IELTS TUTOR có hướng dẫn Cụm động từ nguyên mẫu (to inf)

II. Phân biệt TO-INFINITIVES / BARE INFINITIVES / GERUNDS

1. To infinitive (động từ nguyên mẫu với TO)

2. Bare infinitive (động từ nguyên mẫu không TO)

3. Gerunds (V-ing)

4. Phân biệt Infinitive và Gerund

5. Sự khác biệt giữa danh từ và Ving

IELTS TUTOR cung cấp thông tin về Sự khác biệt giữa danh từ (noun) & Ving (gerund)

Nếu có thắc mắc, các bạn vui lòng để lại comment, IELTS TUTOR rất vui khi có thể giúp bạn!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE