Phân biệt tính từ "accompanied"&"accompanying"

· Cách dùng từ

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm Phân biệt"accompanied"&"accompanying"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng "accompanied"

Mang nghĩa"có người lớn kèm theo"

=travelling with an adult passenger

IELTS TUTOR lưu ý:

  • accompanied wheelchair users

III. Cách dùng "accompanying"

Mang nghĩa"kèm theo"

=appearing or provided with something else, as an addition or explanation

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Chỉ đứng trước danh từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • My accompanying grimace was limp and unimpressive. (IELTS TUTOR giải thích: Điệu bộ nhăn nhó kèm theo câu nói của tôi có vẻ ủ rũ và không gây ấn tượng cho lắm)
  • We hereby approve the accompanying Financial Statements. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi phê duyệt Báo cáo Tài chính kèm theo)
  • There was no accompanying note or letter. (IELTS TUTOR giải thích: Không có ghi chú hay lá thư nào kèm theo)
  • The accompanying booklet contains helpful advice and information. 
  • You should send the accompanying documentation to the address below.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK