Paraphrase"Well, the small business I want to do in the future is to open a cafe, specializing in espresso and cakes, which has been my lifelong dream"IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"Well, the small business I want to do in the future is to open a cafe, specializing in espresso and cakes, which has been my lifelong dream"IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • My long-standing dream/My aim is to open a café in the future that focuses on serving espresso and cakes.
  • The small business venture that I plan to pursue in the future is to open a café that specializes in serving espresso and cakes.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"pursue"tiếng anh
  • I have a strong desire to open/I have a clear goal of opening a café in the future that serves espresso and cakes, which is something I have been passionate about for a long time.
  • I have always been passionate about coffee and baking, and I plan to pursue this passion by opening a café that specializes in serving (high-quality) espresso and cakes.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE