Paraphrase"weather"(Diễn đạt"thời tiết"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"weather"(Diễn đạt"thời tiết"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"weather"(Diễn đạt"thời tiết"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Climate: IELTS TUTOR xét ví dụ: If the climate is favorable, I certainly maximize my days by participating in social and recreational activities.

  • Outdoor conditions: IELTS TUTOR xét ví dụ: If the outdoor conditions are good, I definitely make the most of my days by engaging in social and recreational activities.

  • Outside environment: IELTS TUTOR xét ví dụ: If the outside environment is good, I definitely make the most of my days by engaging in social and recreational activities.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR