Paraphrase"to try"(Diễn đạt"thử"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"try"(Diễn đạt"thử"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. Give it a try/have a try/give sth a go

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • "There are many reasons why I want to give it a go."

2. To try out

IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb: try out

3. Try​/​chance your luck (at something)

4. Experiment

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • "There are several reasons why I want to experiment with it."

5. Khác

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. To attempt:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "There are numerous reasons why I want to attempt it."
 2. To give it a shot:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "There are plenty of reasons why I want to give it a shot."
 3. To explore:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "There are many reasons why I want to explore it."
 4. To sample:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "There are numerous reasons why I want to sample it."
 5. To check out:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "There are several reasons why I want to check it out."
 6. To make an effort:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "There are plenty of reasons why I want to make an effort with it."
 7. To endeavor:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "There are various reasons why I want to endeavor to do it."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE