CÁCH PARAPHRASE TỪ "IMPORTANT" (DIỄN ĐẠT "QUAN TRỌNG"TIẾNG ANH)

· Paraphrase

Trước tiên, IELTS TUTOR muốn nhấn mạnh là thí sinh nên biết cách tra từ điển thường dùng trong IELTS WRITING, nhất là từ điển đồng nghĩa để có thể tìm được bất kì từ đồng nghĩa nào cho mình, chứ không chỉ đợi list từ sẵn ra để học thụ động, như vậy sẽ rất chậm tiến bộ nhé. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi)

CÁCH PARAPHRASE TỪ "IMPORTANT" (DIỄN ĐẠT "QUAN TRỌNG"TIẾNG ANH)

1. CRITICALLY IMPORTANT

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It’s Critically Important That You Avoid These Redundancies in English

2. OF GREAT IMPORTANCE / SIGNIFICANCE

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The bee is a special creature: of great importance for the conservation of biodiversity and our food

3. PLAY AN IMPORTANT ROLE IN

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • As COVID-19 Patients Recover, Rehab Hospitals Play Important Role

4. HAVE A STRONG ROLE TO PLAY

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It just made me feel as if I had a stronger role to play on the team

5. ATTACH IMPORTANCE/SIGNIFICANCE/VALUE/WEIGHT TO SOMETHING

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You are well aware that I attach great importance to our cooperation against the challenges faced in our countries

6. KHÁC

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Crucial:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In my belief, I find these two aspects equally crucial.
 2. Vital:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In my belief, I find these two aspects equally vital.
 3. Significant:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In my belief, I find these two aspects equally significant.
 4. Essential:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In my belief, I find these two aspects equally essential.
 5. Critical:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In my belief, I find these two aspects equally critical.
 6. Pivotal:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In my belief, I find these two aspects equally pivotal.
 7. Paramount:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In my belief, I find these two aspects equally paramount.
 8. Crucial:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In my belief, I find these two aspects equally crucial.
 9. Necessary:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In my belief, I find these two aspects equally necessary.
 10. Indispensable:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In my belief, I find these two aspects equally indispensable.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE