HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH PARAPHRASE TỪ "IMPORTANT" TRONG IELTS

· Vocabulary

Trước tiên, IELTS TUTOR muốn nhấn mạnh là các em phải biết cách tra từ điển thường dùng trong IELTS WRITING, nhất là từ điển đồng nghĩa để có thể tìm được bất kì từ đồng nghĩa nào cho mình, chứ không chỉ đợi list từ sẵn ra để học thụ động, như vậy sẽ rất chậm tiến bộ

1. CRITICALLY IMPORTANT

Nhớ học kĩ về cách dùng trạng từ bổ nghĩa cho tính từ để thêm sắc thái nhé

It’s Critically Important That You Avoid These Redundancies in English

2. OF GREAT IMPORTANCE / SIGNIFICANCE

The bee is a special creature: of great importance for the conservation of biodiversity and our food

3. PLAY AN IMPORTANT ROLE IN

As COVID-19 Patients Recover, Rehab Hospitals Play Important Role

4. HAVE A STRONG ROLE TO PLAY

It just made me feel as if I had a stronger role to play on the team

5. attach importance​/​significance​/​value​/​weight to something

You are well aware that I attach great importance to our cooperation against the challenges faced in our countries

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK