Paraphrase từ"reach/amount (v)"(Diễn đạt"đạt đến giá trị nào đó, lên đến"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"reach/amount"(Diễn đạt"đạt đến giá trị nào đó, lên đến"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. reach

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • A increase steadily and A reaches 7,000 in 2001 = A increases steadily, reaching 7,000 in 2001 (IELTS TUTOR giải thích: nên dùng động từ không giới hạn (non-finite verb) khi trình bày kết quả 
 • The temperature is expected to reach 90 degrees Fahrenheit by noon.

2. arrive at

3. amount to

4. hit

 • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
  • The number of visitors to the museum hit an all-time high last month.
  • By 2030, the rate of people residing in urban areas is forecasted to hit 68%.

5. khác

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Attain
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The sales figures could attain a record high this quarter.
 • Achieve
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company aims to achieve a profit margin of 20% by the end of the year.
 • Exceed
 • Cross
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The total number of COVID-19 cases has now crossed the 10 million mark.
 • Top
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The attendance at the concert topped 50,000 people.
 • Gia tăng lên tới mức (to increase to 68%/to climb up to 68%/to rise to 68%)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The proportion of people living in urban areas is predicted to increase to 68% by 2030.
   • The urban inhabitant rate is expected to climb up to 68% by 2030.
   • The percentage of people living in urban areas is predicted to rise to 68% by 2030.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE