Paraphrase từ"practical aid or advice"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"practical aid or advice"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Practical assistance

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The teacher offered practical assistance to students struggling with their coursework.

 • Realistic/Hands-on guidance

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • The coach gave realistic guidance to help the athlete improve their performance.

   • The supervisor provided hands-on guidance to train the new hire.

 • Pragmatic help

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The consultant offered pragmatic help to the company to solve their business challenges.

 • Sensible/Actionable advice

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • The counselor gave sensible advice to the client to cope with their anxiety.

   • The financial planner provided actionable advice to help the client achieve their financial goals.

 • Applicable support

 • Feasible aid

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The volunteer organization offered feasible aid to the homeless population.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE