Paraphrase từ"plane"(Diễn đạt"máy bay"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"plane"(Diễn đạt"máy bay"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Aircraft
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:I flew on an aircraft to get to my destination.
 • Airplane 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:The airplane took off on time and arrived early.
 • Jet 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:The jet flew at an altitude of 30,000 feet.
 • Airliner 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:The airliner was fully booked for the next three weeks.
 • Flying machine 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The Wright Brothers invented the first successful flying machine.
 • Aeroplane 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The aeroplane's engines roared as it took off.
 • Flying vehicle 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The flying vehicle was equipped with the latest technology.
 • Aircraft carrier 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The aircraft carrier was deployed to the Persian Gulf.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE