Paraphrase từ"money"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"money"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cash
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I prefer to pay in cash rather than use my credit card."
 • Funds
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I need to transfer some funds from my savings account to my checking account."
 • Finances
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "My finances have been tight lately due to unexpected expenses."
 • Wealth
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The billionaire's immense wealth enabled him to buy multiple private islands."
 • Resources
 • Capital 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The start-up raised enough capital to expand their operations to other countries."
 • Assets
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Real estate is one of the most valuable assets a person can own."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE