Paraphrase từ"feel very satisfied"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"feel very satisfied"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Feel extremely content (IELTS TUTOR xét ví dụ: "After a long day of hiking, I felt extremely content with my achievements.")
  • Feel thoroughly/greatly fulfilled (IELTS TUTOR xét ví dụ: "Watching my children grow up and succeed in their endeavors has made me feel thoroughly fulfilled as a parent.")  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng & word form của "fulfil / fulfill"
  • Feel immensely pleased (IELTS TUTOR xét ví dụ: "Receiving recognition for my hard work made me feel immensely pleased.")
  • Feel overwhelmingly happy (IELTS TUTOR xét ví dụ: "Winning the competition filled me with overwhelming happiness.")
  • Feel exceptionally satisfied (IELTS TUTOR xét ví dụ: "The delicious meal at the restaurant left me exceptionally satisfied.")
  • Feel deeply contented (IELTS TUTOR xét ví dụ: "Finding inner peace and contentment has made me feel deeply contented.")
  • Feel overjoyed (IELTS TUTOR xét ví dụ: "When I received the acceptance letter, I felt overjoyed with excitement.")
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE