Paraphrase từ"exponential"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"exponential"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Rapidly increasing: IELTS TUTOR xét ví dụ: The population in the city is experiencing a rapidly increasing growth rate.

  • Skyrocketing: IELTS TUTOR xét ví dụ: The demand for the new smartphone model is skyrocketing, with sales reaching new heights.

  • Surging: IELTS TUTOR xét ví dụ: The stock market is experiencing a surging trend, with prices constantly rising.>> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing

  • Escalating: IELTS TUTOR xét ví dụ: The conflict between the two nations is escalating, leading to heightened tensions.

  • Soaring: IELTS TUTOR xét ví dụ: The prices of real estate in the city are soaring, making it difficult for people to afford homes.

  • Spiraling: IELTS TUTOR xét ví dụ: The cost of healthcare is spiraling out of control, putting a strain on individuals and families.

  • Multiplying: IELTS TUTOR xét ví dụ: The number of online shoppers is multiplying, indicating the growing popularity of e-commerce.

  • Mushrooming: IELTS TUTOR xét ví dụ: Small businesses are mushrooming in the downtown area, contributing to its vibrant economy.

  • Explosive: IELTS TUTOR xét ví dụ: The growth of the tech industry has been explosive, revolutionizing the way we live and work.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE