Paraphrase từ"expanse"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"expanse"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Stretch - IELTS TUTOR xét ví dụ: The stretch of highway seemed endless.
  • Area - IELTS TUTOR xét ví dụ: The area of the park was vast and open.
  • Region - IELTS TUTOR xét ví dụ: The region of the country was known for its natural beauty.
  • Territory - IELTS TUTOR xét ví dụ: The territory of the company extended across several states.
  • Field - IELTS TUTOR xét ví dụ: The field of flowers was a beautiful sight.
  • Scope - IELTS TUTOR xét ví dụ: The scope of the project was ambitious.
  • Distance - IELTS TUTOR xét ví dụ: The distance of the hike was longer than expected.
  • Spread - IELTS TUTOR xét ví dụ: The spread of the city was impressive.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "spread" tiếng anh
  • Span - IELTS TUTOR xét ví dụ: The span of the bridge was impressive.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE