Paraphrase từ"demanding"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"demanding"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Challenging - IELTS TUTOR xét ví dụ: The puzzle was very challenging and took me hours to complete.
  • Taxing - IELTS TUTOR xét ví dụ: Running a marathon can be very taxing on the body and mind.
  • Difficult - IELTS TUTOR xét ví dụ: Learning a new skill can be difficult and require a lot of practice and patience.
  • Straining - IELTS TUTOR xét ví dụ: Working long hours at the office can be straining and cause a lot of stress.
  • Exhausting - IELTS TUTOR xét ví dụ: Taking care of young children all day can be exhausting and tiring.
  • Draining - IELTS TUTOR xét ví dụ: The constant demands of the job can be draining and leave you feeling depleted.
  • Tough - IELTS TUTOR xét ví dụ: Negotiating a difficult business deal can be tough and require a lot of skill and expertise.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ "tough" tiếng anh
  • Burdensome - IELTS TUTOR xét ví dụ: The responsibility of managing a large team can be burdensome and require a lot of dedication and hard work.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE