Paraphrase từ"coordinate"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"coordinate"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Organize: IELTS TUTOR xét ví dụ: She needs to organize and coordinate the details for the upcoming conference.

  • Collaborate: IELTS TUTOR xét ví dụ: The two departments will collaborate and coordinate their efforts to complete the project. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"collaborate"tiếng anh

  • Harmonize: IELTS TUTOR xét ví dụ: The team needs to harmonize and coordinate their approach to achieve the desired outcome.

  • Align: IELTS TUTOR xét ví dụ: We need to align and coordinate our goals to work together effectively.

  • Manage: IELTS TUTOR xét ví dụ: He was hired to manage and coordinate the daily operations of the company.

  • Direct: IELTS TUTOR xét ví dụ: The supervisor will direct and coordinate the work of the team.

  • Facilitate: IELTS TUTOR xét ví dụ: The facilitator will help to coordinate the discussion among the participants.

  • Synchronize: IELTS TUTOR xét ví dụ: The schedule needs to be synchronized and coordinated to avoid conflicts.

  • Integrate: IELTS TUTOR xét ví dụ: The different systems need to integrate and be coordinated to function properly.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE