Paraphrase"to sacrifice”"(Diễn đạt"hy sinh"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to sacrifice”"(Diễn đạt"hy sinh"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • To give up:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "My mother has given up so much for our family."

 • To forgo:
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "In order to support us, my mother had to forgo her own aspirations."
 • To surrender:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "My mother selflessly surrendered her own desires for our well-being."
 • To part with:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "My mother had to part with many opportunities in her life."
 • To yield:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "My mother's willingness to yield her own ambitions is truly inspiring."
 • To let go of:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "My mother had to let go of her personal aspirations to care for our family."
 • To compromise:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "My mother's readiness to compromise her own goals is a testament to her love for our family."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE