Paraphrase"speech"(Diễn đạt"bài nói chuyện"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"speech"(Diễn đạt"bài nói chuyện"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Address:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The president delivered an inspiring address at the United Nations."
 • Presentation:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The scientist gave a remarkable presentation on climate change."
 • Talk:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The expert will give a talk on the importance of technology in education."
 • Lecture:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The professor's lecture on quantum physics was intellectually stimulating."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE