Paraphrase"to offer a low salary"IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"to offer a low salary"IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • To propose a modest salary
 • To give/propose a minimal/decreased pay
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The organization chose to give a minimal pay to its workers.
   • The employer proposed a decreased pay to the candidate.
 • To present a reduced compensation package
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company presented a reduced compensation package to the prospective employee.
 • To grant a lower income
 • To offer a diminished wage
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The employer offered a diminished wage to the new recruits.
 • To suggest a small salary
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company suggested a small salary for the position.
 • To provide a limited remuneration
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The organization provided a limited remuneration to its employees.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE