Paraphrase"to move to another place" (Diễn đạt"chuyển đi nơi khác"tiếng anh)

· Vocabulary,Paraphrase

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Paraphrase"to move to another place" (Diễn đạt"chuyển đi nơi khác"tiếng anh)

 1. Relocate:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Many individuals choose to relocate for better job opportunities.
 2. Migrate:

 3. Resettle:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Refugees often need to resettle in a new country due to conflicts in their homeland.
 4. Shift:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Families may choose to shift to a different neighborhood for a safer environment.
 5. Relocate:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Students may need to relocate to another city for higher education.
 6. Move house:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The Smiths decided to move house to be closer to their children's school.
 7. Change residence:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: After retirement, many people decide to change residence for a quieter lifestyle.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE