Paraphrase"To make new friends"(Diễn đạt"làm quen nhiều bạn mới"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"To make new friends"(Diễn đạt"làm quen nhiều bạn mới"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"To make new friends"(Diễn đạt"làm quen nhiều bạn mới"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Expand my social circle
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Joining clubs and societies allows me to expand my social circle."
  • Form/Build/Cultivate new friendships
  • Develop new social connections
    • IELTS TUTOR xét ví dụ:"Engaging in community projects helps me develop new social connections."
  • Establish new social ties
    • IELTS TUTOR xét ví dụ:"Joining online forums helps me establish new social ties with people worldwide."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR