Paraphrase"to live far away from"(Diễn đạt"sống cách xa nơi nào đó"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to live far away from"(Diễn đạt"sống cách xa nơi nào đó"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Stay quite far from 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Some of my friends stay quite far from my current residence."
 • To reside far from
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: My friend resides far from me, so we don't often get to see each other.
 • To be miles away from
 • To be on the other side of the world from
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: My friend lives on the other side of the world from me, so we have to work with time zone differences when we communicate.
 • To be geographically separated from
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: My friend and I are geographically separated, but we're still close friends.
 • To be located far from
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: My friend's house is located far from mine, so it takes a long time to get to each other's places.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE