Paraphrase"to benefit"(Diễn đạt"mang lại lợi ích, có lợi"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"to benefit"(Diễn đạt"mang lại lợi ích, có lợi"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"to benefit"(Diễn đạt"mang lại lợi ích, có lợi"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. To gain advantage:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "In reality, purchasers receive valuable information for selecting goods and new product launches, resulting in a broader array of choices for making purchase decisions and comparing prices to choose the product that gains them the most advantage."
 2. To reap rewards:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "In reality, consumers obtain valuable information for selecting goods and new product launches, leading to an increased range of choices when making purchasing decisions and comparing prices to choose the product that reaps them the most rewards."
 3. To derive benefits:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Indeed, buyers acquire useful information to help them choose goods and stay informed about new product launches, allowing for more options when making purchasing decisions and comparing prices to derive the most benefits from the product."
 4. To obtain advantages:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Indeed, consumers acquire valuable information for choosing goods and staying informed about new product launches, resulting in an expanded set of options when making purchase decisions and comparing prices to obtain the most advantages."
 5. To enhance well-being:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "In reality, purchasers gain valuable information for selecting goods and staying informed about new product launches, leading to a wider selection when making purchase decisions and comparing prices to enhance their overall well-being."
 6. To optimize benefits:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Indeed, buyers obtain valuable information to aid in choosing goods and staying informed about new product launches, allowing for a more extensive set of choices when making purchase decisions and comparing prices to optimize the benefits gained from the product."
 7. To maximize gains:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Indeed, purchasers receive valuable information for choosing goods and staying informed about new product launches, leading to a wider range of choices when making purchase decisions and comparing prices to maximize the gains from the product."
 8. To foster positive outcomes:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "In reality, consumers obtain useful information for selecting goods and staying informed about new product launches, fostering a broader set of choices when making purchase decisions and comparing prices to achieve positive outcomes from the product."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR