Cách dùng"expedition(n)" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"expedition (n)" tiếng anh

I. "expedition"là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"cuộc viễn chinh, cuộc thám hiểm"

=An expedition is an organized journey that is made for a particular purpose such as exploration.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...Byrd's 1928 expedition to Antarctica.
  • He's still hesitating about joining the expedition. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy hãy còn do dự về việc có tham gia đoàn thám hiểm hay không)
  • I plan to go on a shopping expedition. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi định sẽ đi mua sắm một chuyến)
  • The expedition is almost completely out of control. (IELTS TUTOR giải thích: Cuộc thám hiểm gần như hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát)
  • The expedition was a drain on her pocket. (IELTS TUTOR giải thích: Cuộc thám hiểm đã vét cạn túi cô ta)

2. Mang nghĩa"đội viễn chinh, đội thám hiểm"

=You can refer to a group of people who are going on an expedition as an expedition.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Forty-three members of the expedition were killed.

3. Mang nghĩa"cuộc hành trình, cuộc đi chơi"

=An expedition is a short journey or trip that you make for pleasure.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Caroline joined them on the shopping expeditions. 
  • ...a fishing expedition.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE