Paraphrase"tickets sold"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"tickets sold"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Ticket purchases:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The column graph displays the trend of ticket purchases during the festival.
 • Tickets bought:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The data indicates the number of tickets bought for the concert.
 • Tickets acquired:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The figures demonstrate the total tickets acquired for the sporting event.
 • Tickets obtained:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The line graph depicts the number of tickets obtained for the theater performance.
 • Tickets secured:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The pie chart showcases the percentage of tickets secured for the music festival.
 • Tickets acquired:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The statistics reveal the total tickets acquired for the amusement park.
 • Tickets claimed:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The data exhibits the number of tickets claimed for the exhibition.
 • Tickets booked:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The chart represents the number of tickets booked for the cultural event.
 • Tickets reserved:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The bar graph presents the number of tickets reserved for the charity gala.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0