Paraphrase"Though I am fully aware that this job is impossible for me, I am still longing for this kind of job, which is the perfect combination of having fun and making money"IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"Though I am fully aware that this job is impossible for me, I am still longing for this kind of job, which is the perfect combination of having fun and making money"IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Although I am conscious of the fact that this job is beyond my capabilities, I am still yearning for it as it is a perfect/ideal blend of entertainment and financial gain.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "Capability" tiếng anh
  • Despite being fully aware that this job is unattainable for me, I still have a desire for it because it provides an ideal balance of enjoyment and income.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ & danh từ "balance" tiếng anh
  • Even though I acknowledge that this job is not achievable for me, I still crave it since it combines having fun and making money perfectly/offers the perfect combination of enjoyment and financial reward.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"combine"tiếng anh
  • While I realize that this job is not within my reach, I still have a longing for it...
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE