Paraphrase"the most important memory"(Diễn đạt"kỉ niệm quan trọng nhất"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"the most important memory"(Diễn đạt"kỉ niệm quan trọng nhất"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • The paramount/vital recollection:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • "Among the myriad events of my life, the paramount recollection is the day I graduated."
   • "One vital recollection etched in my memory is the day I received my first pet, a playful puppy."
 • The crucial/pivotal flashback:

 • The significant reminiscence:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "One significant reminiscence I cherish is the adventure-filled road trip with my family."
 • The foremost remembrance:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The foremost remembrance from my travels is the breathtaking view from the mountaintop."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE