Paraphrase"THE FORMER"(Diễn đạt"cái được nói đến đầu tiên"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"THE FORMER"(Diễn đạt"cái được nói đến đầu tiên"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • The first of the two:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: When choosing between the two proposals, the first of the two presents stronger advantages.

 • The one mentioned first:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Evaluating both alternatives, the one mentioned first aligns better with our objectives.

 • The first-mentioned one:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: When discussing the two options, the first-mentioned one appears to be more cost-effective.

 • The first alternative:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Evaluating both possibilities, the first alternative offers a more comprehensive solution.

 • The former-mentioned alternative:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In our conversation, the former-mentioned alternative appears to be more suitable.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0