Paraphrase"Speaking of the location, I guess it depends. Whenever there is an island with a stunning view and sensational shoreline, I'm ready to devote myself to this job."IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"Speaking of the location, I guess it depends. Whenever there is an island with a stunning view and sensational shoreline, I'm ready to devote myself to this job."IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • When it comes to the place, it varies. I am willing to dedicate myself to this job as long as there is an island with a breathtaking view and fantastic coast.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "dedicate" tiếng anh
  • Regarding/In terms of the location, it differs. I can commit myself to this task if there is an island with a spectacular scenery and remarkable seashore.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "Commit" trong Tiếng Anh
  • As for the place, it can be different. I am eager to devote myself to this work if there is an island with a gorgeous view and remarkable coastline.
  • Talking about the location, it can vary. I am ready to dedicate myself to this job provided there is an island with a mesmerizing view and stunning shore.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng “Provided that” & “Providing that” 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE